Regler, policy m m

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2018 FÖR FULLERÖ GK

Golf spelas enligt gällande "Regler för Golfspel" och "Decisions on the Rules of Golf", Riksidrottsförbundets (RF) och Svenska Golfförbundets (SGF) policies (se Spel- och tävlingshandboken sid. 22-33) samt följande regler och föreskrifter:

1.Lokala regler och tillfälliga lokala regler
2. Villkor för tävling
3. Tävlingsregler och tillfälliga tävlingsregler
4. Ordningsföreskrifter och tillfälliga ordningsföreskrifter

Ansvarig regler: Håkan Karlsson

Uppdaterade 10 juni 2018

 

1. Lokala regler för FuGK

1. LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER
Tillfälliga lokala regler finns anslagna vid kansliet och 1:a tee. Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

1.1 Vattenhinder (Regel 26)
a. Alla omarkerade dammar/diken är sidovattenhinder. Gränsen till hindret går där marken bryter av ned mot hindret.
b. Sidovattenhindret på vänster sida av hål 3 och bakom green på hål 5 är oändligt. Om en boll ligger i eller berör eller om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas är i sidovattenhindret får spelaren fortsätta enligt Regel 26, eller som ett ytterligare alternativ på hål 3 droppa en boll, med ett slags plikt, i droppzonen även om denna är närmare hålet än den punkt där bollen sist skar gränsen till sidovattenhindret.

1.2 Mark under arbete (MUA) (Regel 25-1)
a. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som MUA.
b. MUA-områden varifrån spel är förbjudet identifieras av blå/vita pinnar.
c. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för MUA.
d. Skador i bunker förorsakade av rinnande vatten såsom blottade stenar, gropar eller fåror.
e. Myrstackar.
f. Dräneringar fyllda med sand/grus.

1.3 Pluggad boll (Regel 25-2)
På spelfältet får en boll, som är pluggad, utan plikt lyftas, rengöras och droppas så nära punkten som möjligt där den låg, dock inte närmare hålet. När bollen droppas måste den först träffa en del av banan som tillhör spelfältet.
Anmärkning: En boll är ”pluggad” när den ligger i sitt eget nedslagsmärke och en del av bollen är under markytan. En boll behöver inte nödvändigtvis nudda jorden för att vara pluggad (t.ex. kan gräs, lösa naturföremål och liknande finnas mellan bollen och jorden).
Undantag:
a. En spelare får inte ta lättnad enligt denna lokala regel om bollen är pluggad i sand i ett område som inte är finklippt.
b. En spelare får inte ta lättnad enligt denna lokala regel om störande inverkan av någonting annat än den olägenhet som täcks av denna lokala regel gör slaget uppenbart ogörligt.

1.4 Hindrande föremål (Regel 24-1och 2)
Flyttbara
a. Stenar i bunkrar.
Oflyttbara
a. Objekt identifierade med orange markering.
b. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara hindrande föremål har samma status som det hindrande föremålet och är inte mark under arbete.
c. Teemarkeringar på tee 38 (svart vippa och platta) och grön/vita plattor (nybörjartee).
d. Avståndsplattor och vippor på fairway som markerar avstånd till greenens mitt.
e. Om ett ungt träd på spelfältet, identifierat med stödpinne eller orange band, eller dess planteringsgrop påverkar spelarens stans eller området för spelarens avsedda sving, måste bollen, utan plikt, lyftas och droppas enligt Regel 24-2b.
f. Elstängsel.

1.5 Boll träffar ledningstråd
Om en boll träffar en ledningstråd på hål 8 ska slaget inte räknas och spelaren måste spela en boll, utan plikt från den plats varifrån den ursprungliga bollen spelades i enlighet med Regel 20-5.

1.6 Boll som oavsiktligt rubbas på green
Regel 18–2, 18–3 och 20–1 ändras enligt följande.
När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning.
Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18–2, 18–3 och 20–1.
Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.
Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak såsom tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras.

1.7 Avståndsmätare tillåten (Regel 14-3 Anmärkning)
För allt spel på banan får en spelare skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare till att bedöma eller mäta andra förhållanden som skulle kunna påverka hans spel (t ex höjdskillnader eller vindhastighet), bryter spelaren mot Regel 14-3.

1.8 Modifiering av plikt för fel score på hål
Undantag till Regel 6-6d ändras enligt följande:
Om en tävlare på något hål angivit en lägre score än vad han hade och detta berodde på att han underlåtit att ta upp ett eller flera pliktslag som han, innan han lämnade in scorekortet, inte kände till att han fått, är han inte diskvalificerad. Under sådana omständigheter får tävlaren plikten enligt den gällande regeln, men det blir ingen ytterligare plikt för brott mot Regel 6-6d. Detta undantag gäller inte när den tillämpliga plikten är diskvalifikation från tävlingen.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Matchspel – Förlorat hål; Slagspel – Två slag

2. Villkor för tävling

2. VILLKOR FÖR TÄVLING

Tillfälliga villkor för en enskild tävling och startavgiften finns angivna på tävlingsinbjudan. Därutöver gäller följande villkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling:

2.1 Rätt att få delta och få pris i klubbens tävlingar
För att få delta i klubbens tävlingar måste spelarna ha EGA Exakt Tävlingshandicap eller EGA Exakt Handicap. För att få pris i klubbens tävlingar måste spelaren ha EGA Exakt Tävlingshandicap.

Plikt för deltagande utan EGA Exakt Tävlingshandicap eller EGA Exakt Handicap: Diskvalifikation.

2.2 Anmälan till tävling
Anmälan till tävling skall göras senast klockan 16:00 två dagar före tävlingen via golf.se eller i golfterminalen.
Vid överanmälan till en klass eller en tävling gäller anmälningsordning efter anmälan på nätet.
Startlista anslås senast kl. 22:00 två dagar före tävlingen.
Startavgift: 100 kr/person
Efteranmälan i mån av plats mot 50 kr i tilläggsavgift
Tävlingsgreenfee: 200 kr
Avanmälan efter lottning, utan giltig anledning, debiteras med gällande startavgift. Uteblivande från tävling, utan giltig anledning, se Spel- och tävlingshandboken sid 97.

2.3 Handicapklasser
Vid klubbens tävlingar gäller följande indelning:
Klass A handicap till och med 11,4
Klass B handicap 11,5 till 18,4
Klass C handicap 18,5 till 36,0
Klass D handicap 36,1 till 54,0
Vid färre än 3 startande eller 3 lag i en klass kan den slås samman med en annan klass eller inställas enligt tävlingsledningens val.

2.4 Tee i klubbtävlingar (Regel 11)
I klubbens tävlingar måste alla damer med officiellt handicap spela från tee 47 och all herrar med officiellt handicap spela från tee 56, med undantag för:
Herrar med officiellt handicap som under året fyller 70 år eller mer kan välja tee 47.
Damer med officiellt handicap som under året fyller 70 år eller mer kan välja tee 38.
Pojkar med officiellt handicap som under året fyller upp till 12 år kan välja tee 47.
Flickor med officiellt handicap som under året fyller upp till 12 år kan välja tee 38.
Val av tee skall spelaren göra senast i samband med anmälan.

2.5 Särskiljning
I slagspel med handicap sker särskiljning enligt spelhandicapsmetoden och när denna inte ger särskiljning används den matematiska metoden. Ger inte den matematiska metoden särskiljning delas placeringen. I slagspel utan handicap sker särskiljning av vinnare genom särspel hål för hål med start på hål 10 och därefter hål 11, 12, 18 o.s.v. Övriga placeringar sker enligt den matematiska metoden.

2.6 Prisutdelning
Om inte annat anges sker prisutdelning omedelbart efter att en klass är färdigspelad. Priser som inte avhämtas av spelaren eller ombud för spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare.
Överträdelse av ett villkor för en tävling före eller under ronden kan leda till att spelaren diskvalificeras eller utesluts ur tävlingen och rapporteras till hemmaklubben eller golfdistriktsförbundet för eventuell disciplinär påföljd.

3. Tävlingsregler för FuGK

3. TÄVLINGSREGLER OCH TILLFÄLLIGA TÄVLINGSREGLER

Tillfälliga tävlingsregler finns anslagna vid kansliet och 1:a tee. Därutöver gäller följande tävlingsregler för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling.

3.1 Persontransporthjälpmedel (PTH)
Spelare får under en fastställd rond inte använda sig av någon form av PTH, annat än efter tillåtelse från tävlingsledningen. Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.

*Plikt för brott mot tävlingsregeln:
Matchspel – Efter avslutandet av det hål där regelbrottet upptäcktes, justeras ställningen i matchen genom att avdrag görs med ett hål för varje hål där ett regelbrott skett. Maximalt avdrag per rond – Två hål.
Slagspel – Två slag för varje hål där något regelbrott skett. Maximal plikt per rond – Fyra slag (två slag på vart och ett av de två första hålen där något regelbrott skett).
Matchspel eller slagspel – Om ett regelbrott upptäcks mellan spelet av två hål anses det ha upptäckts under spelet av nästa hål och plikten måste påföras utifrån den förutsättningen.
Bogey– och partävlingar – se Regel 32-1a, Anmärkning 1.
Poängbogeytävlingar – se Regel 32-1b, Anmärkning 1.

*Användande av varje form av otillåtet transportmedel måste avbrytas omedelbart så snart det upptäcks att ett regelbrott skett. I annat fall är spelaren diskvalificerad

Anmärkning 1: Det föreligger inget brott mot tävlingsregeln om en spelare/caddie får skjuts av tävlingsledning eller domare.

Anmärkning 2: Det föreligger inget brott mot tävlingsregeln om en partners eller en medtävlares utrustning transporteras på spelarens PTH.

3.2 Tävlingsledningen avbryter spelet (Regel 6-8)
Tävlingsledningen tillkännager avbrott och återupptagande av spelet genom sirensignaler. Spelarna måste avbryta spelet enligt Regel 6-8b och dess Anmärkning. Spelet återupptas enligt Regel 6-8d efter det att tävlingsledningen bestämt att spelet ska återupptas.

Följande signaler används:
Avbryta spelet omedelbart (Åska) – En lång signal. Ta omedelbart skydd.
Avbryta spelet – Tre signaler, upprepade gånger. Spelarna ska återvända till klubbhuset.
Återuppta spelet – Två korta signaler, upprepade gånger.
Plikt: Avbryta spelet omedelbart – enligt Regel 6-8b Anm. Avbryta eller återuppta spelet – enligt Regel 6-8b.

3.3 Paus Regel (6-8)
Under en fastställd rond har spelarna, efter hål 9 rätt att avbryta spelet enligt Regel 6-8a och ta en paus på högst 7 minuter för att inta förfriskningar vid kiosken/restaurangen före hål 10.

3.4 Scorekortsinlämning (Regel 6-6)
Om inte annat föreskrivs i villkor för en tävling skall scorekortet lämnas i tävlingsexpeditionen. Scorekortet är inlämnat enligt Regel 6-6c när spelaren har lämnat det belagda området framför tävlingsexpeditionen.

3.5 Resultat – tävlingen officiellt avslutad
När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.
Plikt, om inte annat sägs i tävlingsregeln: Matchspel – Förlorat hål; Slagspel – Två slag

4. Ordningsföreskrifter – för allas trevnad

4. ORDNINGSFÖRESKRIFTER OCH TILLFÄLLIGA ORDNINGSFÖRESKRIFTER

Tillfälliga ordningsföreskrifter finns anslagna vid kansliet och 1:a tee. Därutöver gäller följande ordningsföreskrifter för allt spel på klubben:

4.1 Banpersonal som arbetar på banan har alltid företräde. Spelarna måste invänta klartecken från banpersonalen innan slaget slås.
4.2 Greenfee. Spelare som inte erlagt gällande greenfee kan avvisas från banan och få betala avgift på dubbla den gällande greenfeen.
4.3 Greenfeekontroll. Spelare är skyldiga att följa anvisning från kontrollant. Kontroller sker kontinuerligt.
4.4 Vårdad klädsel krävs inom Fullerö golfklubbs område. Det är inte tillåtet med bar överkropp.
4.5 Barn i barnvagn får, på egen risk, medtas vid sällskapsspel.
4.6 Kopplad hund får, på egen risk, medtas vid sällskapsspel. Rastpåse måste användas vid behov.
4.7 Mobiltelefoner etc. Spelarna bör inte störa andra spelare med elektroniska apparater (till exempel mobiltelefoner).
4.8 Bag/bagvagn. Varje spelare ska ha egen bag med undantag av när de spelar foursome då det är tillåtet för sidan att dela på en bag. Bagvagnar får inte dras över tee eller mellan green och bunker.
4.9 Bunkerkrattan ska placeras i bunkern med skaftet i spelriktningen på en plats där den minst sannolikt påverkar spelet.
4.10 Paus. Det är tillåtet att ta en paus på högst 7 minuter vid kiosken före hål 10. Om efterföljande grupp inte önskar ta paus har den rätt att gå igenom. Grupp som är mer än startintervallet efter gruppen framför har inte rätt till paus.
4.11 Störa spelrytm. Det är förbjudet att bryta in på ett hål om spelrytmen störs för andra spelare som redan befinner sig på banan.
4.12 Övningsgreener. Vid utnyttjande av greenerna på övningsområdena ska nedslagsmärken lagas och uppslagen torv läggas tillbaka.

Överträdelse av en ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller disciplinär åtgärd.

Regler, policy m m, uppdaterad: 2017-03-21 21:24:54