Natur med 1000-åriga inslag

Fullerö GK har en omväxlande natur, med 1000-åriga historiska inslag, en rik växtlighet med många arter av barr och lövträd samt ett rikt djur- och fågelliv. Under årens lopp har inventeringar och arbeten genomför för att bättre kunna använda våra tillgångar.

Träd:

Al, alm, ask, asp, björk, ek, en, fläder, gran, hassel, hägg, körsbär, lind, lärk,  lönn, plommon, poppel, rönn, tall, sälg, äppel.

Särskilt i våra popplar trivs Västmanlands läns växt misteln.

Djur:

Dovhjort, kronhjort, rådjur, ekorre, fälthare, grävling, hermelin, mink, mård, näbbmus, vattensork, vildsvin, ängssork, rödräv, älg.

Fåglar:

Backsvala, berguv, bivråk, björktrast, blå kärrhök, brun kärrhök, bofink, bergfink, blåmes, brushane,
Domherre,  dubbeltrast, duvhök,
Enkelbeckasin, entita,
Fasan, fiskmås, fisktärna, fiskgjuse,
Grå flugsnappare, gråsiska, gråsparv, gråtrut, gräshoppssångare, grönbena, grönfink, gröngöling, grönsiska, gulsparv, gulsparv, gulärla, gök, göktyta,
Hussvala, häger, härfågel, hämpling,
Kaja, kattuggla, knipa, koltrast, korp, kråka, kungsfågel, kanadagås,
Ladusvala, lövsångare,
Mindre hackspett, mindre strandpipare,
Näktergal, nötskrika,
Ormvråk,
Pilfink, pilgrimsfalk,
Ringduva, rödhake, rosenfink, rödvingetrast, rörsångare,
Sidensvans, skata, skogsduva, skrattmås, sparvhök, spillkråka, större hackspett, stare, steglits, stenknäck, storspov, svart-vit flugsnappare, svarthätta, svartmes, sånglärka, sädesärla, sävsparv, sävsångare,
Talgoxe, tallbit, tamduva, tofsvipa, trana, tornfalk, tornseglare, trana, trädgårdssångare, trädkrypare, trädpiplärka, törnsångare,
Ängshök, ängspiplärka, ärtsångare.

 

Miljö / flora, fauna, uppdaterad: 2013-04-18 11:57:40