Miljöpolicy

Miljöpolicy Fullerö GK

antagen vid årsmötet november 2008

Fullerö Golfklubbs verksamhet skall värna om naturen, miljön och den enskilde individen.
"Fullerö Golfklubb är en klubb som är öppen för alla och skall tillhandahålla en anläggning av hög standard, garantera ett hållbart utnyttjande av naturresurser samt bidra till en hälsosam miljö."
Vi skall bidra till att stärka golfens legitimitet. Tillgodose även för människor som inte spelar golf att de får bättre tillgång till extensiva delar av golfanläggningen för rekreation och friskvård samt att medvetandegöra golfens unika möjlighet för exempelvis unga och äldre att mötas på lika villkor.

Vårt miljötänkande skall genomsyra hela verksamheten och vi skall arbeta aktivt så att vi inte äventyrar kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov av golfspel.

Vår verksamhet består av banan, träningsområden, kansli, shop, restaurang, maskinhall, maskinpark samt vägar och parkering mm.
Dagligen utnyttjar vi dessa delar i vår verksamhet för att utöva golfspel. Därför skall vi utveckla ett förhållningssätt, följa gällande miljölagstiftning och upprätta en miljöplan som bland annat innehåller:

• förebyggande av föroreningar bland annat genom källsortering och hantering av avfall
• att golfanläggningens design, konstruktion och skötsel optimeras i syfte att minimera användning och utlakning av växtnäring, kemiska växtskyddsmedel och andra för miljön skadliga ämnen.
• att vi använder dammar och våtmarker för rening av näringsrikt och förorenat vatten samt att verka för kunskapsutbyggnad vad gäller biologisk sjukdomskontroll
• att verka för att bevara den biologiska mångfalden
• att höja kompetensen och medvetenheten bland personal, medlemmar och gäster.
• att öka medvetenheten för förbrukning av bland  annat energi och finna lösningar att minska densamma.
• att klubbens verksamhet ska ta hänsyn till områdets kulturhistoria och naturvårdsintressen och därvid respektera de ursprungliga naturtyperna.

Med vårt miljödokument skall Fullerö Golfklubb ständigt förbättra och uppfylla de krav som ställs på en modern golfanläggning vad gäller miljöarbete.
Miljöpolicy, uppdaterad: 2013-04-18 12:02:19